PARTNERJI

KDO SO PARTNERJI

D’Basket je strateško partnerstvo za projekt šolskega izobraževanja, ki ga vodi inštitut Romolo Onor v mestu San Donà. V projektu sodeluje 10 partnerjev:

ISTITUTO COMPRENSIVO ROMOLO ONOR

Inštitut Romolo Onor je bil ustanovljen leta 2000 po posebnih sporazumih z mestom San Donà in provincialnim šolskim telesom (Provveditorato agli Studi di Venezia). Inštitut sestavljajo: srednja šola “Romolo Onor”, osnovne šole “E. FERMI”, “FORTE 48” in “M. POLO” in predšolska “I. Nievo”.
Trenutno Inštitut služi več kot 1200 študentom vseh razredov (predšolski do osmi razred), s 57 razredi, ki imajo v zadnjih petih letih prirast približno 10 %, 89 učiteljev in 24 administrativnih ter podpornih delavcev (ATA).

Spletna stran:
Kontakti:

MESTO SAN DONA’ DI PIAVE

San Dona di Piave je mesto na metropolitskem območju Benetk z okrog 40.000 prebivalcev, ki se pospešeno stara. Prebivalstvo je postalo tudi bolj etnično raznoliko.
Občina podpira lokalni izobraževalni sistem pri opredeljevanju njegovih strategij in programov. Mesto San Donà di Piave je podprlo več projektov, ki jih izvaja lokalni izobraževalni sistem na naslednjih področjih: ustvarjalno in umetniško izražanje; jeziki in razvoj transverzalnih veščin. Nekaj pozitivnih izkušenj: glasbeni in plesni laboratoriji, gledališki laboratoriji, “Gioco-Emozione” (različne dejavnosti kot so delavnice, laboratoriji itd. o čustvih in čustveni inteligenci), tečaji sodobnih jezikov in latinščine; “Orto in condotta.”
Spletna stran:
Kontakti:

ASSOCIAZIONE 2050

Združenje 2050 je bilo ustanovljeno leta 2011 za spodbujanje socialnih inovacij in ozaveščanja javnosti o spremembah, ki v evropsko družbo prinašajo večjo raznolikost in kulturno heterogenost. Citat iz statuta Združenja: “V 2050 si prizadevamo osveževati individualne in kolektivne sposobnosti, da bi razumeli in pozitivno vplivali na spremembe ter izzive, ki preoblikujejo naša življenja.”

Glavna prednost Združenja 2050 je njegova sestavljena “galaksija” članov, strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih družbenih in gospodarskih področij in se ukvarjajo z raziskovalnimi, socialnimi in gospodarskimi vprašanji, usposabljanjem ter teritorialnim sodelovanjem.

Spletna stran:
Kontakti:

TANDEM PLUS

Tandem Plus predstavlja mrežo neprofitnih organizacij, javnih in zasebnih, ki so bile ustanovljene leta 2008. Organizacija je pripadnica mreže, ki jo sestavlja 9 držav EU (FR, IT, DE, ES, PT, DK, HR, SK, RO ) in ena tudi izven EU (MA – Maroko).
Poslanstvo organizacije Tandem Plus je spodbujanje dejavnosti, usmerjenih v socialno, politično in gospodarsko vključevanje prikrajšanih ter mladih. V organizaciji uresničujejo načela socialne kohezije in želijo omogočiti dostop do zaposlitve za vse.

Tandem Plus temelji na izkušnjah različnih držav, ki se ukvarjajo z izzivi socialne izključenosti in revščine. Združuje multidisciplinarne partnerje, ki skupaj rešujejo različne problematike z uporabo človeških, tehničnih in finančnih virov.

Spletna stran:
Kontakti:

MESTO PULI

Mesto Pulj se nahaja na jugu istrskega polotoka. Je največje mesto v Istrski regiji s 57,460 prebivalci. Pulj ima lokalno samoupravo in izvaja dejavnosti lokalnega pomena, s katerimi neposredno uresničujejo potrebe državljanov in dejavnosti, ki po ustavi ali zakonu niso prenesene na državne organe.
Pulj je ustanovitelj 11 osnovnih šol, od katerih ena izvaja pouk v italijanščini. Obstaja tudi šola za otroke s posebnimi potrebami, kjer vključujejo učence s posebnimi potrebami v rehabilitacijske postopke in svetovalne programe.
Spletna stran:
Kontakti:

FUNDACIJA ZA PARTNERSTVO IN RAZVOJ CIVILNE DRUŽBE

Fundacija za partnerstvo in razvoj civilne družbe (v nadaljnjem besedilu: Fundacija) je neprofitna organizacija, ki spodbuja medsektorsko in mednarodno sodelovanje ter mrežno povezovanje. Fundacija razvija ozaveščenost o filantropskih in demokratičnih vrednotah, vse na področju razvoja lokalne skupnosti. Istrska županija je prepoznala vlogo in potencial civilnega sektorja ter Fundacijo ustanovila 4. oktobra 2006 kot prvo tovrstno na Hrvaškem.
Fundacija spodbuja aktivno participacijo vseh članov družbe, izboljšuje socialne povezave in dela na doseganju bolj pravičnega socialnega okolja za vse državljane. Prav tako vpliva na razvoj medsektorskega partnerstva s povezovanjem javnega, civilnega in poslovnega sektorja s področjem delovanja za skupno dobro.
Spletna stran:
Kontakti:

OSNOVNA ŠOLA VELI VRH

Osnovna šola Veli Vrh je pravna oseba, registrirana na Gospodarskem sodišču v Rijeki, prav tako pa je registrirana tudi v skupnem elektronskem registru osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport.
Šola je javna ustanova, njen ustanovitelj je mesto Pulj. Ima podružnico v Štinjanu. Bila je ustanovljena leta 1982 z lastnimi prispevki državljanov.
Šola je bila v mnogih pogledih prva:
Leta 1985 so odprli eno od prvih odprtih knjižnic na Hrvaškem,
Od šolskega leta 2007/2008 organizirajo dan odprtih vrat, prvi v Pulju,
V šolskem letu 2000/2001 je med šolami v Pulju nastal projekt “Kakovostno starševstvo”
Leta 2008 je šola zgorela. Obnovili so jo leta 2010. Trenutno ima okoli 600 študentov in profesorjev.
Spletna stran:
Stiki:

MESTNA OBČINA KOPER

Kot lokalni javni organ ima Mestna občina Koper (v nadaljevanju MOK) organizacije in subjekte, ki se ukvarjajo z mladimi v splošnem, kot je Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper.
V MOK je trenutno enajst šol; nekatere imajo tudi podružnice. MOK je ustanoviteljica teh šol in je kot taka vključena v izobraževanje otrok. Prizadevajo si, da bi šolam zagotovili dobre možnosti in jim pomagali pri rasti s pomočjo izobraževalnih, pedagoških in metodoloških pristopov.
Oddelek za socialne zadeve MOK je vodstveni in strokovni organ, odgovoren za izobraževanje, kulturo, šport, raziskave, zdravstvo in socialno varstvo. Podpirajo tudi mladino, dijake, študente, neformalno izobraževanje, NVO in številne druge organizacije ter programe.
Spletna stran:
Kontakti:

OSNOVNA ŠOLA ANTON UKMAR

Osnovna šola Anton Ukmar je javna izobraževalna ustanova, ki jo je leta 1982 ustanovila Mestna občina Koper. Vključuje obvezno izobraževanje, sistematično posredovanje znanja in splošnih civilnih ter kulturnih vrednot. V instituciji je 26 zaposlenih. Ima 665 učencev, razdeljenih v 26 razredov in 11 razredov razširjenega programa. Šola nudi obvezni program, podaljšan program in vrhunske (višje standardne) programe: športni program in dnevno varstvo. Šola organizira tudi kulturne, športne in druge javne prireditve.
Okolica šole meri približno 2 hektarja dodatnih površin, kjer so zunanja športna stavba, travniki, sprehajalne poti, sadovnjaki, zunanja učilnica – bazen, oljčni nasad in meteorološki observatorij.
Spletna stran:
Kontakti:

KULTURNO IZOBRAZEVALNO DRUSTVO PINA

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je neprofitna, nevladna organizacija s sedežem v Kopru, z vizijo izboljšanja razvoja civilne družbe, spodbujanja demokratičnega dialoga in zagotavljanja javnega/odprtega dostopa do sodobnih orodij informacijske in komunikacijske tehnologije.
Ustanovljena je bila leta 1997 na pobudo Zavoda za odprto družbo Slovenije. Njihovo poslanstvo je družbi nuditi kakovostne izobraževalne, kulturne, raziskovalne in ozaveščevalne aktivnosti. Vse Pinine projekti združuje skupna ideja: imeti pozitiven in trajnostni vpliv na ciljno populacijo na štirih glavnih področjih: AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, MEDNARODNO (SO)DELOVANJE, ČLOVEKOVE PRAVICE, USTVARJALNOST IN DRUŽBENA REFLEKSIJA.
Spletna stran:
Kontakti: