PROJEKT

D’BASKET bi lahko opredelili kot poskus spodbujanja osnovnih šol k večji odprtosti za družbene vire in hkrati spodbujanja skupnosti za aktivacijo v osnovnošolskem izobraževanju.

D’BASKET je poskus razvijanja – v zgodnji fazi učenja (raven ISCED II) – osnovnih in transverzalnih spretnosti učencev, ki so ključnega pomena za njihovo prihodnost. Osredotoča se na izboljšanje kompetenc učiteljev/-ic in šol v splošnem, spodbuja inovativne izobraževalne aktivnosti drugih deležnikov, kot so podjetja in nevladne organizacije ter vztraja pri zgodnjem razvoju teh spretnosti v osnovni in srednji šoli.

To nameravamo doseči tako, da bomo prvič združili tri osnovne in srednje strokovne ter poklicne šole, nevladne organizacije in občinske službe iz Italije, Slovenije in Hrvaške. Razvili bomo tri različne učne poti za spodbujanje (1) medosebnih in medkulturnih kompetenc, (2) medijske pismenosti in ustvarjalnosti, (3) podjetnostnih veščin.

Namen projekta je ustvariti bolj strukturirano sodelovanje med šolami in drugimi ponudniki izobraževanj ter ostalimi akterji (kot so lokalne institucije). S tem želimo spodbuditi vse naštete, da izkoristijo možnost učenja osnovnih in transverzalnih spretnosti z bolj pogostim sodelovanjem in izmenjavo med “svetom” šole in zunanjim “svetom”.

Tovrstna interakcija bo imela pozitivne učinke tudi na svetovanje učencem glede nadaljnje izbire izobraževanja. Nove in učinkovite interdisciplinarne izobraževalne metode, ki so jih sodelujoči pridobili iz drugih, zunanjih izkušenj, bodo prilagojene na razvojno fazo za mlajše učence (10-14 let).

D’BASKET projekt naslavlja potrebo po: 1. bolj raznolikem, vključujočem izobraževanju;
2. po pridobitvi osnovnih veščin skozi bolj učinkovite, inovativne, neformalne in hkrati interaktivne metode učenja ter 3. po izpopolnjevanju učiteljskih poklicev.
Metodološki pristop projekta lahko povzamemo v štiri glavne faze:

FAZA – D’BASKET ORODJE ZA ZNANJE: Gre za pripravljalno fazo, ki jo sestavljata analiza in prilagoditev obstoječih pedagoških metod (formalnih, neformalnih in dobrih praks).

2. FAZA – RAZVOJ AKTIVNOSTI PROJEKTA IN UČNIH POTI Izsledki so konkretni sklopi metodološkega in pedagoškega gradiva, ki vključujejo učne rezultate, v navezavi s predpisanimi predmeti za razvoj osnovnih znanj in orodij, kot tudi vaje za usposabljanje, multimedijski material in strokovne izkušnje ter druge nasvete.
Gradivo bo vgrajeno v glavno vstopno točko izkušnje D’BASKET, večjezični Online Resource Center, ki bo razširjal in omogočal uporabo projektnih rezultatov različnim deležnikom. Vsa orodja, vaje in aktivnosti bodo predstavljeni in potrjeni med skupnim usposabljanjem osebja.

3. FAZA – TESTIRANJE IN OVREDNOTENJE UČNIH POTI:
Ta faza je sestavljena iz razvoja Online Resource Centra in preizkusa treh postopkov D’BASKET v vsaki državi. Vsaka šola bo testirala orodja in postopke na fleksibilen način, glede na njihovo skladnost s kurikularnimi aktivnostmi in bo sodelovala z učenci v treh enotedenskih izmenjavah, kjer bodo testirali opravljanje specifičnih aktivnosti s skupinami učencev, ki prihajajo iz treh različnih šol.

4. FAZA – DISEMINACIJA IN RAZUMEVANJE REZULTATOV: V zadnji fazi bo organiziran zaključni transnacionalni dogodek za razširjanje rezultatov projekta na evropski ravni in promocija projekta za druge zainteresirane javnosti.
Projekt se je začel oktobra 2016 in se bo končal aprila 2019.